Legg ny Videregående Skole i Ski Idrettspark!

Svein ThompsonInnlegg i Østlandets Blad 22.04.2016

Innlegg i Østlandets Blad fredag 22/4-2016 av Svein Thompson

Akershus fylke skal i løpet av 2016 bestemme seg for hvor det vil plassere en ny stor videregående skole sentralt i Ski eller ved Idrettsparken. Etter et års arbeid med alt fokus rettes mot tomten ved siden av Rådhuset, innser stadig flere fordelene ved å legge skolen til Parken.
Fylkesrådmannen skrev et brev til Ski kommune 14. mars i år, der han ber om en avklaring om begge tomtene er tilgjengelige for bygging av en videregående skole med 1100 elever. Administrasjonen i Ski kommune forbereder en sak om dette til førstkommende kommunestyremøte den 11. mai. I første omgang skal kommunestyret si ja eller nei til om fylket kan bygge på begge tomtene. Når også Idrettspark-alternativet er utredet, kan de to alternativene holdes opp mot hverandre av både Fylkestinget og kommunestyret i Ski. Det er viktig at politikerne nå lar ulike grupper – foreldre, fremtidige elever, lærere etc – få anledning til å vurdere begge alternativ.

Det er kvaliteter ved begge lokaliseringer, men jeg vil likevel argumentere for at en løsning i Idrettsparken er den beste: Ski IL Alliansen la i august i fjor frem en plan for utbygging av idrettsparken, der det er tegnet inn en skole mellom Gymnasveien og en ny kompakt fotballstadion, etter at friidrettsbanen er flyttet til jordene øst for Parken. Vi har også tegnet inn en ungdomsskole sør i Idrettsparken, slik at både den videregående skolen og ungdomsskolen kan bruke anleggene i Parken. I Idrettspark-alternativet er det to muligheter: Å bygge en «tilleggsskole» på 1100 eller én stor ny for nesten 2000 elever, og i så fall tilby kommunene dagens videregående som ny ungdomsskole. Ved å få inn fylket og kommunen som langsiktige leietagere kan Ski IL Alliansen bygge og drifte nye anlegg, slik vi gjør med Ski Alliansehall, der Fylket i dag leier gymsaler og dansesal til elevene. I tillegg leier kommunen plass for noen klasser fra ungdomsskolen og Aktiv på Dagtid om dagen, mens idretten leier der om kvelden. Sammen klarer fylket, kommunen og idretten å finansiere dette. Hvis den nye skolen legges til Ski sentrum og elevene går opp for å ha kroppsøving i Parken, vil effekten bli den samme: Det er aktiviteten på dagtid som avgjør hva vi sammen klarer å løfte av idrettsanlegg.

Men Fylket synes det er en dårlig idé at eleven skal gå opp og ned mellom Rådhuset og Idrettsparken, og bygde i sin tid en egen idrettshall for elevene på Drømtorp, som heller ikke er langt Idrettsparken. I dokumentet «Framtidens skolestruktur mot 2030» som ble behandlet av fylkestinget i februar i år, står det: «Sammen med Ski kommune er det en intensjon at kommunens to skoler og en ny videregående skole vil gå sammen om nytt kroppsøvingsbygg som en treningshall. Det kan plasseres ved ungdomsskolen øst for tomten.» Ingen politikere eller administrativt ansvarlige i Ski kommune undertegnede har snakket med, kjenner til en slik intensjon. En treningshall som er stor nok for om lag 1 700 elever vil bli stor. Fylket anslår sitt behov til 1500 kvadratmeter. I alt snakker vi om et areal på linje med minst tre håndballbaner (3×800 m²), antagelig mer.

En stor idrettshall i sentrum er uheldig av flere grunner:

• Det vil effektivt ødelegge for en utbygging av Idrettsparken 300–400 meter unna og umuliggjøre effektiv drift og sambruk

• Det er en råflott bruk av en stor tomt midt i Ski sentrum

• Det vil sementere plasseringen av en ny ungdomsskole i Ski Øst

Det er noen reguleringstekniske utfordringer knyttet til å ta i bruk arealene øst for Parken til idrettsanlegg. Jordene er i dag regulert som friområde og må omreguleres til idrettsanlegg. Det vil ta noe tid og tiden går fort frem til 2021, da skolen skal stå ferdig. Men lar seg gjøre hvis det er politisk vilje. En utvidelse av den videregående skolen i Idrettsparken har flere fordeler: Ski IL Alliansen vil ta på seg å bygge de idrettsanlegg fylket og kommunen trenger med betydelig dugnadsinnslag. Det vil bli billigere og i sin helhet avlaste kommunens investeringsbudsjett, som da kan brukes til bygging av skoler, barnehager, kloakkanlegg etc. Dagens videregående skole har en av Norges beste fagmiljøer. Å bygge ut disse fremfor å etablere en ny skole virker åpenbart fornuftig. Da kan også dagens balletsal og konsertscene brukes videre. Én skole er dessuten billigere å administrere fremfor to, slik alternativet med en ny skole på Rådhustomten innebærer. Er lærerne ved Ski videregående skole hørt i denne saken?

Det er fullt mulig med sambruksløsninger i forhold til Kulturskolen og andre institusjoner ved en lokalisering i Idrettsparken, om fylket og kommunen ønsker det. Det er bare på et område en løsning i Parken ikke er best: Utvikle Ski sentrum, slik at det blir mer liv i området rundt Rådhuset. Og her trengs mer liv! Men la oss heller gjøre det ved å utvikle en plan for sentrum, der ulike aktører trekkes inn. På den måten kan Skis befolkning kan være med å bestemme målet for sentrumsutviklingen.